TU JESTEŚMY: TOWARZYSZ PODRÓŻYJak zostać organizatorem turystyki? | Forum

Lokalizacja tematu: Strona główna forum » Działy » Ogólna dyskuja
Robert
Robert Grudzień 30 '16

Planujesz organizować własne wycieczki komercyjne?
 
Musisz posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Organizowanie komercyjnych wycieczek jest działalnością regulowaną, warto więc zapoznać się z aktualnymi przepisami.

Jak to zrobić?

1. Zarejestruj działalność/firmę/spółkę itp.

Przedsiębiorcą wg art. 4 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który założył działalność zgodnie z wymaganiami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa o SDG). W związku z powyższym przedsiębiorca został uprzednio wpisany do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zakresem działalności obejmującym : PKD 79.12.Z i/lub 79.11.B

2. Zawrzyj umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym na wymaganą sumę gwarancyjną.

Wymagane: Oryginał lub odpis potwierdzony przez podmioty, które ją podpisały umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów zgodnie z ustawą o UT art. 5 ust. 1 pkt 2, z minimalną sumą gwarancyjną w wysokości zależnej od określenia zakresu i rodzaju wykonywanej działalności zgodnie ze stawkami podanymi we właściwych rozporządzeniach Ministra Finansów.

3. Złóż wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT) w Urzędzie Marszałkowskim

Departament Kultury, Promocji i Turystyki

03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
tel.  (+48 22) 5979501, (+48 22) 5979540

faks (+48 22) 5979502


Koszt złożenia wniosku o wpis do rejestru: 514 zł

Czas rozpatrzenia wniosku: 7 dni

Czas na dostarczenie brakujących dokumentów: 7 dni


4. To już wszystko!

Jeśli wszystko zostało pozytywnie rozpatrzone, Twój wpis znajdzie się na stronie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki:

turystyka.gov.pl/ceotipt/podmioty/wyszukiwanie_p_77.html


Informacje pochodzą ze strony:

biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/132-wpis-do-rotipt-przez-przedsiebiorce-zarejestrowanego-w-polsce


INFORMACJE DODATKOWE:


Stawki minimalne sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów:

Dla  podmiotów rozpoczynających działalność w poniżej wymienionych zakresach, minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów, wynosi:

 1) 250000 euro - organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich, z   wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4;
 
2) 90000 euro -
organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich, z wykorzystaniem   innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4;
 
3) 50000 euro - organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw europejskich, z wykorzystaniem   innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4;
 
4) 7500 euro -
organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium krajów mających lądową granicę z   Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także organizowanie krajowych imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w   zawieraniu umów o świadczenie krajowych usług turystycznych, w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej.

Informacja ze strony: biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/1946-biuro-podrozyubezpieczenie


Ten post był edytowany przez Robert Grudzień 30 '16
Randki Amorki